Priatelia Vajnor, občianske združenie IČO: 42359210 Sídlo: Tomanova 14, 831 07 Bratislava-Vajnory email: info@priateliavajnor.sk 


Aktualizované dňa 9.10.2014

    Na základe podnetu členov občianskeho združenia Priatelia Vajnor vydal koncom júla 2014 prokurátor krajskej prokuratúry Bratislava protest proti súhlasnému stanovisku magistrátu hlavného mesta k projektu "Predajňa potravín Vajnory" - supermarketu s parkoviskom pre 64 áut, napojeným z jednej strany na tranzit z nadjazdu a z druhej pre celé Vajnory cez obytnú zónu ulice Tomanova...

    Nezávislý prokurátor tak potvrdil, čo obyvatelia predmetnej lokality formou petícií, pripomienok, sťažností a opakovaných stretnutí so starostom, poslancami, riešiteľom územného plánu zóny Šuty, dokonca primátorom Bratislavy tvrdia už pár rokov: takáto výstavba je svojou rozlohou, dopravným napojením a celkovými negatívnymi dopadmi na predmetnú obytnú zónu v danej lokalite neprípustná! 

    Vajnorákov pri tejto príležitosti osobitne upozorňujeme na fakt, že ani stavebná komisia Vajnor, ktorej členmi sú aj viacerí terajší poslanci Vajnor, nemala s umiestnením  predmetnej predajne na Tomanovu problém. Znehodnotenie urbanistickej kvality celého okolia a viacnásobný rozpor projektu s predpismi členom komisie evidentne nevadil. Na sedení komisie v januári 2014 stavebná komisia žiadala (viď zápisnica z rokovania komisie), predmetný projekt, proti umiestneniu ktorého vydal pár mesiacov nato prokurátor protest pre nezákonnosť, zapracovať do územného plánu zóny Šuty! A to napriek tomu, že ešte stále prebiehalo (a k dnešnému dňu stále prebieha) vyhodnocovanie pripomienok k Návrhu územného plánu zóny Šuty, ktorý verejnosti prezentoval riešenie diametrálne odlišné! Stavebná komisia sa tak bez akéhokoľvek rešpektu k prebiehajúcemu procesu obstarávania územného plánu zóny Šuty a doterajším rokovaniam medzi zástupcami občanov a úradom vo Vajnoroch snažila vstúpiť do procesu prijímania UPZ Šuty a tento zvrátiť v prospech investora – na úkor obyvateľov danej zóny. A to UPZ Šuty už stál tisíce a tisíce EUR doteraz. A to už bola výstavba nového nákupného centra len pár metrov ďalej v plnom prúde... Neobstojí ani argument, že vo Vajnoroch je málo obchodov. Predmetná lokalita jednoducho nie je určená nato, aby slúžila celým Vajnorom na nákupy, nato sú v územnom pláne vyhradené početné iné lokality – napríklad len pár metrov ďalej vzdialené nákupné centrum vo výstavbe. Že návrh, ktorý požadovali zapracovať do UPZ Šuty je v príkrom rozpore s územným plánom Bratislavy pre danú lokalitu, odborníci zo stavebnej komisie Vajnor asi vôbec nerozpoznali, inak si ich vyššie uvedené počínanie nevieme vysvetliť.

    Takéto zásadné chyby úsudku pri práci stavebnej komisie – aj keď je len poradným orgánom a jej rozhodnutia nie sú záväzné skôr, ako ich odsúhlasí starosta, čo sa podľa našich informácií v danom prípade nestalo, nie sme ako občania ochotní tolerovať. Veď človek nemusí byť expertom na územné plánovanie, aby pochopil negatíva takejto výstavby na jej okolie. Prečo ale na evidentný rozpor predloženého návrhu neupozornili členov stavebnej komisie ani pracovníci odboru stavebného a územného plánovania, odborníci platení z rozpočtu obce? Tí by to snáď mohli vedieť rozpoznať, alebo? Pokus magistrátu o umiestnenie navrhovanej stavby napriek evidentnému rozporu s územným plánom je opäť dôkazom, že bez náležitej občianskej kontroly sú úradníci na magistráte aj za cenu porušovania územného plánu a zákonov ochotní uprednosťňovať  ekonomické záujmy investorov pred právami obyvateľov Bratislavy. Pozrite si, čo nám magistrát zas predkladá vo forme Zmien a doplnkov 04 územného plánu Bratislavy !!!   Veríme, že protest, v ktorom prokurátor ako nezávislý orgán dozoru nad zákonnosťou samosprávy jasne poukazuje na rozpor stanoviska magistrátu tak s územným plánom, ako aj so zákony, dokonca s Ústavou SR, prispeje k skvalitneniu práce magistrátu hlavného mesta, stavebnej komisie a stavebného úradu vo Vajnoroch.


 Priatelia Vajnor, občianske združenie IČO: 42359210 Sídlo: Tomanova 14, 831 07 Bratislava-Vajnory email: info@priateliavajnor.sk