Priatelia Vajnor, občianske združenie IČO: 42359210 Sídlo: Tomanova 14, 831 07 Bratislava-Vajnory email: info@priateliavajnor.sk 


Aktualizované dňa 9.10.2014           

    Sloboda prejavu vo forme verejnej kritiky a nezávislých informácií o činnosti verejných inštitúcií a ich predstaviteľov je neodmysliteľnou súčasťou demokratickej spoločnosti. Občianske združenie Priatelia Vajnor cení slobodu slova a prejavu tak, ako ju garantuje Ústava SR, Európsky dohovor o ľudských právach a Charta základných práv EÚ. Aktuálne a kritické informácie o prešľapoch a omyloch verejných činiteľov veríme môžu prispieť k skvalitneniu rozhodovacieho procesu a celkovej úrovne fungovania verejných inštitúcií na Slovensku. Vecné informácie a subjektívne názory zverejňované na tejto stránke sú uplatnením základného ústavného práva občianskeho združenia, jeho členov a prispievateľov na slobodu prejavu a na slobodné prijímanie a rozširovanie informácií o veciach verejných, činnosti verejných inštitúcií a verejne činných osôb (tzv „public figures“) v zmysle článku 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach a článku 11 Charty základných práv Európskej únie a príslušnej judikatúry. Toto obnáša predovšetkým právo vystavovať činnosť verejných činiteľov a verejných inštitúcií verejnej kritike, a to v hovorenej, printovej, elektronickej čí inej forme, napríklad aj umeleckou tvorbou, satiricky, či divadelne, ďalej právo poukazovať na nedostatky v  práci verejných činiteľov a verejných inštitúcií, poukazovať na prešľapy, nezrovnalosti a pochybenia ktorých sa dopúšťajú, na spôsob nakladania s verejnými prostriedkami, získavať, vyhľadávať a síriť informácie o činnosti verejných činiteľov, verejných inštitúcií a o procesoch, akými prijímajú rozhodnutia, teda všetko informácie, na ktorých má verejnosť legitímny záujem. 

    Keď sa jedná o ich činnosť a rolu vo veciach verejných, musia verejní činitelia ako fyzické osoby v zmysle ustálenej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské  práva záväznej aj v SR (starostovia, poslanci, funkcionári atď) zniesť podstatne viac aj im osobne adresovanej verejnej kritiky, ako bežný občan, ktorý verejné funkcie nezastáva. Toto je odôvodnené potrebou demokratickej kontroly výkonnej moci, ktorá bez dostatočnej informovanosti a verejnej diskusie nie je možná.

    Túto v princípe samozrejmú informáciu uvádzame na tomto mieste najmä preto, že vnímame akúsi nezdravú tendenciu politikov a verejných činiteľov tak na lokálnej, ako aj celoštátnej úrovni reagovať na verejnú kritiku ich práce precitlivelo, osočovaním kritikov na sociálnych sieťach, urážkami a osobnou kritikou tých, ktorí vyjadrili pochybnosti o kvalite ich práce a práce im podriadených úradníkov, žalobami na ochranu osobnosti, trestnými oznámeniami za ohováranie a podobne, v snahe udusiť verejnú diskusiu a názorovú pluralitu.

My z OZ Priatelia Vajnor k tejto tendencii poznamenávame len toľko:

Doby, kedy sa o činnosti a prešľapoch politikov a inštitúcií muselo šuškať a verejnosť nemala právo vyjadriť kritický, možno aj nepohodlný názor sú našťastie už 25 rokov za nami. Nezabúdajme na to!
Späť

 Priatelia Vajnor, občianske združenie IČO: 42359210 Sídlo: Tomanova 14, 831 07 Bratislava-Vajnory email: info@priateliavajnor.sk